Dampf-Lokomotive HC 5 vom Typ B350 und Lokomotive V 15